10. klasse 2020-02-05T10:08:30+00:00

Starten på din fremtid?

Er det tid for det store spring til en ungdomsuddannelse? Eller er der brug for tid og rum til at modnes? Skal de faglige kompetencer pudses af? Vi byder på et anderledes og ambitiøst 10. skoleår i trygge rammer med fokus på personlig og faglig udvikling.

NB: 10. klasse oprettes ikke fra skoleåret 2020/21. 

I vores 10. klasse får du fyldt din personlige ”rygsæk”.

Fyld din faglige rygsæk

I 10. klasse på Skanderborg Realskole får du fyldt din personlige ”rygsæk” med faglighed, studieteknik, personlige kompetencer, fællesskab og afklaring om fremtiden.

Eleverne i 10. klasse kan forvente at få et fagligt løft, personlig udvikling og afklaring af uddannelsesvalg med fra Skanderborg Realskole, byggende på en bevidsthed om betydningen af egen ansvarlighed, deltagelse og forberedelse.

ANSØG HER

Sådan bliver du optaget

Skanderborg Realskole optager 22 elever om året i 10. klasse.
Der er rift om pladserne. Dette skyldes først og fremmest et godt og troværdigt tilbud om et anderledes, selvvalgt skoleår. Skolen fører venteliste over de elever, der søger optagelse.

Skanderborg Realskole optager maksimalt 22 elever i 10. klasse.

Optagelse i 10. klasse sker efter først til mølle-princippet (jf. registrering af depositum i banken).

For at blive opskrevet til 10. klasse på Skanderborg Realskole skal man udfylde og indsende indskrivningsblanketten. Derudover skal der indbetales et depositum á 2000,- på skolens konto.

Hent blanket

Når der er optaget 22 elever, bliver efterfølgende ansøgere opskrevet på ventelisten.

Depositum kr. 2000,- indbetales på skolens konto i Danske Bank:

Reg.nr. 3627
Kontonr. 3675696632

Bliver man ikke optaget i 10. klasse, betales depositum retur i juni måned. Dog kan man ved denne lejlighed ønske at blive stående på ventelisten, også efter at skoleåret er startet. Hvis det stadig ikke lykkes at blive optaget, betales depositum tilbage i uge 4, mod slutningen af januar måned. På dette tidspunkt ønsker skolen ikke længere at optage nye elever i 10. klasse.

Gennemføres 10. klasse, betales depositum tilbage i forbindelse med afslutning af skoleåret.

Depositum mistes, hvis man siger nej tak til en tilbudt optagelse i 10. klasse, eller hvis 10. klasse påbegyndes, men ikke afsluttes.

Fag og lektioner

10. klasse er et skoleår ud over skolepligten, hvilket betyder, at det er et skoleår, eleverne kan vælge at tage, hvis de ønsker at forbedre deres faglige kvalifikationer.

Målet for undervisningen i 10. klasse på Skanderborg Realskole er at sætte eleverne i stand til at afslutte med FP10 – folkeskolens 10. klasseprøve – en prøve, der ligger på et langt højere niveau end afgangsprøven i 9. klasse.

Skanderborg Realskole ønsker at give eleverne en faglig ballast, der bl.a. gør overgangen til ungdomsuddannelserne målrettet og lettere.

I 10. klasse ydes en kvalificeret undervisning med høj faglighed.
Eleverne får mulighed for at øge deres kompetencer indenfor de prøveforberedende fag.

Skoleåret indeholder 40 skoleuger, som anvendes på følgende måde:

Almindelig undervisning: 29 uger

Anden undervisning :
Terminsprøver / fagdage: 2 uger
Selvvalgt opgave: 1 uge
Prøver: 5 uger
Brobygning: 1 uge
Intro-/og studietur: 1 uge

I alt 40 uger

De enkelte undervisningsuger deles op i 4 lektionsdelte dage og 1 temadag:

Dansk: 5 lektioner
Matematik: 5 lektioner
Engelsk: 5 lektioner
Tysk: 5 lektioner
Fysik/kemi: 3 lektioner
Klassens tid: 1 lektion
Tema: 4 lektioner
Studiefag: (2) lektioner

I alt 30 (32) lektioner

Personlig udvikling

Personlig udvikling – målsætninger, kontrakt og evaluering

 • Er du godt rustet til en videregående uddannelse?
 • Har du brug for et fagligt løft?
 • Har du brug for at modnes personligt til fremtidige valg?
 • Ved du, hvad du vil med din fremtid?
 • Har du brug for vejledning?

Gennem det daglige arbejde, temaer, evaluering, vejledning, møde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv udvikles og modnes eleverne i 10. klasse personligt samt rustes til fremtidige valg.

Eleverne bevidstgøres om deres mål, og der følges op på dem.
Konkret udfylder og underskriver eleverne en kontrakt ved skoleårets start, hvor eleverne tager stilling til deres generelle mål for skoleåret, hvad de vil i forhold til fag og karakterer, lektielæsning, socialt m.m.

På Skanderborg Realskole evalueres eleverne løbende. Dette gøres for at sikre eleven en optimal tilegnelse af kundskaber og færdigheder, for at udvikle elevens evne og lyst til at tilegne sig og anvende viden og for at fremme egenskaber som selvstændighed, alsidighed, tolerance, medmenneskelig forståelse og social ansvarsbevidsthed.

Hver elev har sin egen evalueringsbog. Evalueringsbogen skal sikre en sammenhæng mellem elevens evaluering af sig selv, lærernes evaluering af eleven, skole-/hjemsamtalerne og elevsamtalerne. Evalueringsbogen fungerer som karakterbog, og elevens standpunkt føres ind i evalueringsbogen to gange årligt. Fagligt standpunkt gives i alle fag.

“10. klasse har været det bedste år i mit liv til nu”

Elev, 10. kl.

Skolens forventninger

Udfordring – Skolens forventninger

Skolen tager afsæt i elevens egne målsætninger for sin udvikling.
Vi støtter, samtidig med at vi har tydelige værdier og holdninger. Vi stiller krav til ansvarlighed, deltagelse, forberedelse, motivation og engagement.

 • At eleven møder med en positiv indstilling
 • At eleven er motiveret
 • At eleven yder sit bedste til hver en tid
 • At eleven deltager aktivt
 • At eleven er initiativrig og parat til, engageret, at indgå i et frugtbart samarbejde og har mod på at prøve noget nyt
 • At eleven forbereder sig
 • At eleven afleverer opgaver til tiden
 • At eleven møder til tiden
 • At eleven er undervisningsparat
 • At eleven deltager seriøst
 • At eleven medvirker til at skabe et trygt undervisningsmiljø
 • At eleven medvirker til at skabe ro i timerne
 • At eleven er en god klassekammerat
 • At eleven melder sig syg, hvis det er aktuelt
 • At eleven har en praktisk, neutral og ikke anstødelig påklædning
 • At eleven har en høflig og venlig sprogtone
 • At eleven har en hensynsfuld adfærd
 • At eleven er indforstået med, at skolen forventer en ulastelig opførsel fra elever, der forlader skolen i skoletiden
 • At eleven er indforstået med, at skolen er røgfri
 • At eleven er indforstået med, at slik og lignende samt læskedrikke kun må medbringes på
  fødselsdage og skolens mærkedage
 • At eleven er indforstået med, at mobiltelefoner skal være slukkede i skoletiden

Temaer

Temaerne i 10. klasse

Hver onsdag er der temadag i 10. klasse, et ofte kærkomment supplement til de lektionsdelte skoledage. Desuden er 1-lektions temafag placeret en af ugens øvrige dage.

Langt de fleste onsdage starter med to lektioners idræt i skolens hal. Desuden tager klassen ud af huset for anderledes idrætsoplevelser. Det kunne f.eks. være besøg i motionscenter, bowling, kajak og lign.

Introduktion til erhvervslivet består af virksomhedslære og virksomhedsbesøg. Der arbejdes med ansøgninger og det at skulle til en ansættelsessamtale. Udover elevernes udarbejdelse af “Min plan” sættes der også fokus på f.eks. iværksætteri, militæret og søfart.

En udvalgt vifte af teknikker introduceres for at opkvalificere elevernes måde at optage undervisningen på – både i 10. klasse og i fremtidige studier. Der arbejdes med notatteknik, fremlæggelsesteknik og læseteknik. Der arbejdes også med det at gå til en prøve.

Her sættes fokus på de store spørgsmål i livet, men også på konkrete emner, der kan være med til at udvide elevernes horisont og lære dem om omgivelsernes forventninger. Af dannelsestemaer kan nævnes filosofi, kunst og takt og tone.

Hvilke kompetencer er nødvendige for at komme videre? Det er et af de spørgsmål, der stilles i de fag, der sætter fokus på personlig udvikling. Her er også temaer som: ”Lær at samarbejde” og ”Adfærd og kommunikation”. Mere håndgribeligt er et tema som ”Førstehjælp”, der giver eleverne det autoriserede førstehjælpsbevis.

Det sociale

Socialt samvær – ture, arrangementer og livet i klassen

Introtur
I løbet af de første uger tager klassen på en introtur sammen med klasselæreren og en af klassens øvrige lærere. Turen går ”ud i det blå”. Her er god mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

I løbet af skoleåret planlægges en studietur til København med flere overnatninger. Her nydes godt af de ting, som hovedstaden har at byde på. Både de mere turistprægede ting, men i høj grad også ting, der er undervisningsrelaterede, og som man ikke normalt vil kunne opleve. Tidligere studieture har bl.a. budt på rundvisning i Folketinget, besøg i DR og overværelse af optagelse af TV-avisen.

Klassen deltager naturligt i skolens liv. Dette betyder bl.a. deltagelse i aktiviteter på skolens fødselsdag, fællessamlinger, koncerter, foredrag, hyggelig juleklip og meget mere. 10. klasse sætter et festligt præg på fællesspisningen før skolefesten med taler og lancier – og senere med dans og godt humør ved diskoteket i Kulturhuset, der danner rammerne for skolens fester.

I klassen arrangeres fællesoplevelser som f.eks. biografture, tur i skøjtehallen, fællesspisning på restaurant, og klassen planlægger som regel, på eget initiativ, julefrokost og andre former for sammenkomster uden for skoleregi.

“Vi er ikke så mange i klasserne, og vi har ikke mange skiftende lærere. Der er styr på tingene.”

Elev, 10. kl.

Uddannelsesvalg

I løbet af skoleåret vil eleverne på forskellig måde blive forberedt til den uddannelse og det arbejde, de skal starte på efter afslutningen af 10. klasse.

Eleverne præsenteres for en række valg, som kan medføre, at de får behov for vejledning. Vejledningen kan være en hjælp til at vælge uddannelse eller anden form for alternativ skolegang – hjælp til at vælge valgfag, kursus, udfylde ansøgningsskemaer m.v.

Eleverne skal bruge UU-vejlederen og hans kontor som det sted, hvor de kan få råd og finde materialer om uddannelser og erhverv.

Eleven skal deltage i et brobygningsforløb på en selvvalgt ungdomsuddannelse.
Brobygning skal, gennem en oplevelse af studiemiljøet og en personlig vejledning, søge at afklare elevens fremtidige valg af ungdomsuddannelse.

Har en elev ikke afklaret sit uddannelsesvalg ved deltagelse i den ordinære brobygning, kan eleven tilbydes et ekstraordinært erhvervspraktikophold.

I 10. klasse udfører hver elev en selvvalgt opgave som en del af undervisningen. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og de aktiviteter, som måtte være indeholdt i denne plan.

I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

Eleven beslutter i samråd med de relevante lærere opgavens emne og indhold.
Arbejdet med opgaven kan foregå i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er umiddelbar sammenhæng mellem de konkrete uddannelsesplaner.
Eleven udarbejder et konkret produkt inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. En fremlæggelse sker i forlængelse af opgaven. Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give eleven mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen.

Elevens arbejde bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Den skriftlige udtalelse og/eller karakteren kan påføres afgangsbeviset.

Tag DIN 10. klasse på Realskolen.
– vi fylder din rygsæk med faglighed og fællesskab.

ANSØG HER