Uddannelsesvejledningen
Uddannelsesvejledningen 2020-05-20T08:00:18+00:00

Formålet med vejledningen

Formålet med uddannelsesvejledningen i grundskolen er:

At den enkelte elev bliver uddannelsesparat og afklaret om, hvilke muligheder der er for ungdomsuddannelse, sådan at valg af ungdomsuddannelse bliver truffet på et kvalificeret grundlag

At alle elever får en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse
Uddannelsesvejledningen gennemføres fra 7. til 9. klasse i samarbejde med skolen, eleven og forældrene.

Alle elever modtager kollektiv vejledning. Den kollektive basisvejledning bidrager til, at den enkelte elev forberedes til valgprocessen og selv kan søge og anvende yderligere informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Det forventes, at hovedparten af eleverne sammen med deres forældre selvstændigt søger information om uddannelsessystemet på www.ug.dk og vejledning gennem eVejledning (www.ug.dk/evejledning) og på ungdomsuddannelsernes informationsmøder.

Elever, der vurderes endnu ikke at være uddannelsesparate i 8., hhv. 9. kl., vil modtage en særlig vejledningsindsats. Indsatsen vil ske i et samarbejde mellem skolen, forældrene og UU for at arbejde hen imod, at den enkelte unge bliver uddannelsesparat. Det kan være i et eller flere af fagene eller som afklaring og personlig/social modning gennem brobygning, praktik, gruppevejledning eller andre forløb

Det overordnede formål med aktiviteterne i 7. kl. er at spore eleverne ind på mulige uddannelsesveje efter grundskolen og de valg, som skal træffes fremover.

Kollektiv vejledning (for alle elever):

  • Introduktion til uddannelsessystemet, til ug.dk og til eVejledning gennem forskelligartede aktiviteter på klassen
    Orientering om uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen den 3. december

UD(dannelse) i Virkeligheden

UU tilbyder forløb for en mindre gruppe elever, som skønnes at have brug for en tidlig vejledningsindsats

I 8. kl. begynder processen omkring uddannelsesparathed. Der vurderes generelt (ikke specifikt rettet mod enten erhvervs- eller gymnasieuddannelse) ud fra et karaktergennemsnit på min. 4, men også ud fra vurdering af personlige og sociale kompetencer. Det er skolens ansvar at koble denne proces til arbejdet med elevplanen som udgangspunkt for uddannelsesparathedsvurderingen, som skolen og UU i fællesskab foretager. Når elevernes parathed er vurderet, skal skole og UU sammen iværksætte relevante aktiviteter for de elever, som endnu ikke er uddannelsesparate.

Uddannelsesmøde for unge og forældre:

UU inviterer forældre og elever til en uddannelsesaften med information om UU, uddannelsessystemet, uddannelsesparathed, uddannelsesplan og obligatorisk introduktionskursus. Som inspiration vil der være forskellige input fra uddannelses- og arbejdsliv.

Kollektiv vejledning (for alle elever):

  • Et team af vejledere introducerer uddannelsessystemet, uddannelsesparathed, valg af introduktionskursus og brug af digitale vejledningsredskaber gennem forskelligartede aktiviteter på klassen
  • Orientering om uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen den 3. december
  • Alle elever deltager i introduktionskurser i foråret
  • Introduktionskurserne evalueres på vejledningsdag

Særlig vejledningsindsats (for de elever, som endnu ikke vurderes uddannelsesparate):

Skolen og UU samarbejder om at planlægge særlige forløb for eleverne, enkelt- og/eller gruppevis, med det formål, at disse elever bliver uddannelsesparate. Heri kan indgå en særlig faglig indsats fra skolens side, afklarende praktikker m.m.

Vurderingen af paratheden foregår i en løbende proces i et samarbejde mellem skole, forældre og UU.

I 9. kl. ligger det endelige valg af ungdomsuddannelse, 10. kl. eller anden aktivitet. Uddannelsesparatheden skal nu vurderes i forhold til dette valg, hvor der skelnes mellem krav til erhvervsuddannelser (karakteren 2 i hhv. dansk og matematik) og gymnasiale uddannelser. Processen fra 8. kl. fortsættes i forhold til, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate og i stand til selv at søge ungdomsuddannelse efter 9. kl.

Forældre til alle elever, der vurderes uddannelsesparate, er ansvarlige for at søge optagelse på ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. kl. på www.optagelse.dk

Uddannelsesmøde for unge og forældre:

UU inviterer forældrene til et uddannelsesmøde med information om valgmuligheder, uddannelsesparathed og tilmelding på optagelse.dk. Her vil være information om optagelsesprocedure og om den nye erhvervsskolestruktur.

Kollektiv vejledning (for alle elever):

  • Et team af vejledere sætter fokus på uddannelsesparathed, uddannelsesvalg og brug af digitale vejledningsredskaber
  • Arbejdet med uddannelsesplanen sættes i gang for årgangen, og der informeres om tilmeldingsprocessen på www.optagelse.dk
  • Orientering om uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen den 3. december

Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever):

Skolen og UU samarbejder om at planlægge særlige forløb for eleverne, enkelt- og/eller gruppevis, med det formål, at disse elever bliver uddannelsesparate til enten erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Heri kan indgå en særlig faglig indsats fra skolens side, afklarende praktikker, brobygning på ungdomsuddannelser m.m.

Vurderingen af uddannelsesparatheden foregår i en løbende proces i et samarbejde mellem skole, forældre og UU.

Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os

Venlig hilsen
UU-vejleder
Karsten Vangsaa

Træffes på Realskolen mandag, men kan alle dage kontaktes på mail eller telefon – helst mail, hvis det er muligt.

Mail:
karsten.s.pedersen@skanderborg.dk
Tlf. 21 83 49 28