0. KLASSE
0. klasse 2024-06-25T07:23:19+00:00

0. klasse

Hjemsted
De to 0. klasser har lokaler i Trappehuset tæt på legeplads, boldbane og grønne arealer. Om eftermiddagen kan eleverne fortsætte i SFO, som har til huse i de samme lokaler som 0. klasserne.
Klassekvotienten i hver af de to 0. klasser er 22 elever.

0. klasseledere
Skolens to 0. klasseledere er henholdsvis Anette H. Graversen og Mette J. Elley.

Indskrivning
Den endelige indskrivning til 0. klasserne foregår i november/december året før skolestart i august måned.

Kort visit
I april måned inviteres alle forældre og elever til de kommende 0. klasser til at besøge skolen. Der vil for forældrene være information og indskrivning til SFO, og eleverne vil hilse på deres kommende kammerater, 0. klasselærere samt pædagoger i klasserne.

Besøg i børnehaverne
Teamet omkring 0. klasse besøger (i løbet af foråret) de kommende elever i deres børnehaver for at se barnet og tale med pædagogerne i børnehaven om barnets trivsel og udvikling.

Besøgsdag på skolen
I maj måned har de kommende elever mulighed for at besøge skolen og SFO’en en formiddag uden forældre. Vi tager imod i klasserne.

Klassedannelse
Medio juni inviteres alle forældre og elever til hygge på Sumpen, hvor det oplyses hvilken klasse man starter op i efter ferien. Klassedannelserne sker bl.a. ud fra, at der så vidt muligt er lige mange drenge og piger i hver klasse og ud fra de oplysninger, vi har fået om eleverne ved besøg i børnehaverne. Vi vil, så vidt det er muligt, tage hensyn til, at eleven er sammen med en eller to fra deres børnehave. Skolen forbeholder sig dog ret til at ændre i klasserne frem til jul efter skolestart, hvis vi ser en uhensigtsmæssig social eller faglig sammensætning.
Skolen ønsker altid en overleveringssamtale ved tvillinger. Der ønskes en dialog med forældre og børnehave om, hvordan tvillingerne placeres bedst udfra både hensynet til individ og fællesskab.

Opbygning, fællesskab og det sociale samspil
Grundlaget for, at indlæring kan finde sted, er, at eleven føler sig tryg og accepteret.
Gennem aktiviteter i såvel skole som fritid skabes et fællesskab, som bygger på gensidig accept og respekt. Forældrene danner et ”Trivselsråd”, som, sammen med klasselæreren og de øvrige forældre, hjælper med at skabe de bedste rammer for klassen. Der er hyttetur og arrangementer, som laves af ”Trivselsrådet” eller skolen.

Det faglige indhold
Hver uge indeholder musik, idræt, billedkunst, dansk og matematik samt leg. I dansk arbejdes der i starten med rim, stavelser og sammensatte ord. Dernæst arbejdes med lyd, form og navn på alle bogstaver. Der skrives, på sigt, små historier og læses små lette bøger. I matematik består undervisningen bl.a. af tallene fra 1-100, mængder, geometri og mønstre. I undervisningen er der en god vekselvirkning mellem arbejde ved bordet og indlæring, som leges ind enten i klassen eller i det fri. Der er en musiktime i musiklokalet og to timers idræt i hallen om ugen. Billedkunst foregår enten i klassen eller i billedkunst og faget er en stor medspiller i dansk og matematik.

Samarbejde med SFO
Det tætte samarbejde mellem 0. klasselærerne og SFO skal sikre, at vi ser på barnets ressourcer fra flere vinkler.
Derfor har hver 0. klasse en kontaktpædagog i SFO, som 0. klasselærerne holder ugentlige møder med.

Skole – hjem samarbejde
Den daglige kommunikation foregår via forældreintra eller, i det første skoleår, en postmappe, som altid skal ligge i tasken.Der afholdes et årligt forældremøde, hvor der vælges et ”Trivselsråd”. To gange årligt afholdes skole/hjem-samtaler: Den første i okt./nov., hvor SFO samt 0.klasselærerne er til stede og den anden i maj/juni – her deltager foruden 0. klasselærerne de kommende klasselærere.

For at få et optimalt samarbejde forventer vi:

  • At vi samarbejder konstruktivt om jeres barn
  • At I deltager i forældremøder og forældresamtaler og bakker op om klasse- og skolearrangementer
  • At I sørger for, at eleven møder til tiden, veludhvilet, forberedt og har sine ting i orden
  • At I mindst to gange ugentligt besøger forældreIntra
  • At I kontakter os ved første fraværsdag

Til gengæld stræber vi mod høj faglighed, god trivsel og gode rammer for, at jeres barn får en optimal skolestart.

Skoleparathed og modenhed
Det kan være svært at finde ud af, hvornår ens barn er parat til skolestart. Lyt derfor til pædagogerne i børnehaven eller kontakt os.
Skanderborg Realskole anbefaler, at eleven fylder 6 år inden d. 31. december det år, hvor eleven er startet i august.

Vi glæder os til samarbejdet.