PRAKTISK INFO
Samarbejde 2024-06-25T11:45:49+00:00

Samarbejde

Samarbejde skole/hjem

For at eleverne kan få en god og harmonisk skolegang, forventer vi, at forældrene sørger for, at eleven:

 • Møder hver dag til tiden – veludhvilet
 • Har fået morgenmad hjemmefra og har madpakke med i skole
 • Medbringer alle nødvendige bøger/materialer til skoledagens arbejde
 • Aktivt bliver opfordret til at lave lektier

Og vi forventer, at forældrene:

 • Følger aktivt med i elevens skolegang og deltager i alle skole/hjem-arrangementer
 • Kontakter klasselæreren angående sager omkring eleven
 • Aldrig omtaler skolen negativt i elevens påhør
 • Opdrager eleven til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt at tiltale alle i et høfligt og pænt sprog
 • Gør eleven bekendt med, hvad der er almindelig praktisk påklædning inde som ude.
Vi ønsker at holde kontakten mellem skole og hjem levende. Vi har derfor en række orienteringsmuligheder:

 • ForældreIntra med nyhedsbreve/klassebreve
 • Denne hjemmeside
 • To forældresamtaler om året pr. klasse
 • Forældremøder
 • Elevernes evalueringsbog
 • Meddelelsesbogen
 • Og endelig har vi naturligvis telefonen

Forældremøderne skal skabe rum til at udvikle forældrenes kendskab til hinanden, mulighed for at drøfte generelle problemstillinger og skabe netværk.

På forældremøderne skal forældrenes medansvar for trivslen i deres barns klasse synliggøres. Det er et ønske, på forældremøderne, at fremme den åbne dialog imellem forældrene.

Forældremøderne skal også danne rammen for forældrenes indbyrdes sociale forhold og kommunikation, for udarbejdelse af fælles aftaler og ”politikker”. Det skal understreges, at skolen og klasseteamet opfordrer til og danner rammerne for forældrenes aftaler omkring klassen, indholdet af aftalerne er alene forældrenes ansvar.

Forældremøderne skal ligeledes skabe rum for, at lærere og andre nøglepersoner holder forældrene orienteret om skolens tiltag og hverdag.

Formål
En god kommunikation med en ordentlig tone er en forudsætning for et godt samarbejde for alle parter i skolen og skal understøtte et godt undervisnings- og arbejdsmiljø i overensstemmelse med skolens værdier (faglighed, ansvar, samarbejde, tryghed og engagement) og et respektfuldt fællesskab mellem alle aktører i skolen.

Principper for kommunikation
o Det forventes, at alle – både forældre, elever og ansatte på skolen – omtaler og taler til og med hinanden i en respektfuld tone både i og udenfor skolen
o ForældreIntra/mail er til beskeder af informativ art og er derfor ikke debatskabende
o Kommunikation mellem skole og hjem forventes at foregå efter almindelige anerkendte etiske regler, så det er ”sagen”, der er til debat
o Følgende gælder for kommunikation på og vedrørende skolen (såvel mundtlig som skriftligt):
• Kommuniker aldrig, når du er vred
• Vis åbenhed og respekt
• Hold en god og respektfuld tone
• Vær saglig
• Undgå personlige angreb
o Ansatte, forældre og elever skal medvirke aktivt til at opfylde kommunikationspolitikken
o Forhold som ikke overholder principperne skal straks bringes til ophør

ForældreIntra
Forældre skal holde sig orienteret og forholde sig til relevant information på ForældreIntra.
Ansatte tjekker Intra dagligt (på hverdage). Der kan gensidigt, forventes svar på henvendelse indenfor senest 2 arbejdsdage.

Kommandoveje
I forbindelse med henvendelser forventes det at man går til den person henvendelsen drejer sig om.
Skolen kan ikke gå ind i drøftelser omkring andre forældre eller børn med forældre, og henstiller ligeledes til, at man ikke som forældre drøfter andres forhold.

Uhensigtsmæssig kommunikation
Uhensigtsmæssig kommunikation mellem forældre og skolens ansatte vil blive betragtet som en alvorlig belastning af samarbejdet. Skolen vil i særlige tilfælde overveje det fortsatte samarbejde.

Kommunikationskanaler

Anvendelse og praktisk information

Intras beskedsystem og mail

Anvendes til meddelelser, informationer, forespørgsler, anmodning om
opringning, sygemelding
Tjekkes dagligt på hverdage af ansatte
Elever og forældre kan sende beskeder til ansatte, hinanden og omvendt.
Respons indenfor senest 2 arbejdsdage.

Skolens kontor –

mail/telefon

Praktiske aftaler, spørgsmål, akutte henvendelser

Telefon til skolens ansatte

Bruges til komplekse problemstillinger og akutte
henvendelser
Der anmodes om opringning via Intra

Sociale medier

Bruges til historier fra skolen i en nyhedsorienteret tilgang

Skolens hjemmeside

Generel information om skolen

Trivsel

Vores trivselslæseplaner er et led i vores bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel. Vi vægter at skabe et trygt miljø for eleverne med fokus på medmenneskelighed, forståelse og social ansvarsbevidsthed.

Trivselslæseplanen giver et bud på, hvordan man på hvert klassetrin kan arbejde for den gode trivsel. Den stiller opgaver til trivselsrådene. Alle klasser har et trivselsråd, der består af forældre fra klassen. Trivselslæseplanen giver bud på relevante temaer og forslag til aktiviteter, som forældregruppen kan tage op.

Den giver inspiration til at sætte trivsel på dagsordenen i SFO og i skoletiden, i de forskellige fag. Den giver konkrete bud på litteratur og links samt oversigt over SSP´s skoletilbud.