PROFIL
Formålsparagraf 2022-08-11T08:22:33+00:00

Skolens formålsparagraf

Skolens formål er som alternativ til de kommunale skoler at drive en privat grundskole i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bestemmelser om friskoler og private grundskoler.

Gennem et forpligtende samarbejde mellem forældre, elever og lærere sikres eleverne en optimal tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer på et niveau, der mindst svarer til folkeskolens.

Med eleverne i centrum lægges der i undervisningen vægt på at udvikle evnen og lysten til at tilegne sig og anvende viden samt at fremme egenskaber som selvstændighed, alsidighed, tolerance, medmenneskelig forståelse og social ansvarsbevidsthed i et trygt miljø, hvor den enkeltes evner kan komme til udtryk.

Med udgangspunkt i samfundets kultur og tradition lægges der i den pædagogiske/ faglige linje vægt på udvikling og samfundsrelateret undervisning ved anvendelse af de nyeste teknikker.

Det er skolens mål at udvikle elevernes evner og selvværd på en sådan måde, at de både under og efter skoleforløbet har de bedste forudsætninger for at udvikle sig og aktivt engagere sig i samfundet.

Ved “forpligtende samarbejde” forstås:

At forældrene forpligter sig til aktivt og engageret at bakke op omkring skolens initiativer og aktiviteter, undervisningsmæssigt som socialt.

At eleverne forpligter sig til at respektere skolens skrevne såvel som uskrevne regler og påtage sig et medansvar for skolens dagligdag – herunder at yde en engageret indsats i forbindelse med undervisningens gennemførelse.

At den enkelte lærer forpligter sig til at gennemføre en engageret og målrettet undervisning tilpasset elevernes forudsætninger og under hensyntagen til skolens målsætning i øvrigt At eleverne i det omfang, det skønnes relevant for undervisningen og forståelsen, medinddrages i planlægningen og gennemførelsen

At læreren i alle situationer har et medmenneskeligt ansvar for eleverne

Ved “eleverne i centrum” forstås:

At undervisningen tilpasses og understøtter elevernes forudsætninger og evner, samtidig med, at der lægges vægt på at udvikle elevernes evne til at indgå i et aktivt og positivt samspil med andre.

Ved “kultur og tradition” forstås:

At der gives eleverne en god baggrund for forståelse af vort samfund, såvel historisk, sprogligt som kulturelt. Kultur og traditioner trækker tråde til den danske kulturhistoriske udvikling og udvikles til stadighed under påvirkning af det internationale islæt.

Eleverne skal i hele deres udtryk forholde sig til skolens miljø, hvis normer og regler tager udgangspunkt i samfundets kultur og traditioner. Normer og regler omfatter omgangstone, adfærd og påklædning. Skolen vægter og ønsker at fremme en høflig og venlig sprogtone, en hensynsfuld adfærd samt en praktisk, neutral og ikke anstødelig påklædning. Det tilstræbes:

  • At eleverne såvel i deres indbyrdes kommunikation som i kommunikationen med de voksne anvender en sprogtone, der fremmer det gode samarbejde og undervisningsmiljø
  • At eleverne i deres daglige samvær i og uden for klasserummet udviser en hensynsfuld adfærd, således at alle elever uanset alder føler sig trygge i deres færden på skolen
  • At påklædningen, herunder kropsudsmykning, i sit udtryk, indhold og form ikke på en påfaldende måde er præget af provokerende symboler

Ved “pædagogisk/faglige” forstås:

At der i undervisningen lægges vægt på de fundamentale kundskaber inden for:

  • Humanistiske fag med udgangspunkt i dansk, historie samt sprogfagene engelsk og tysk.
  • Naturfag med udgangspunkt i matematik, biologi, geografi og fysik/kemi.

Ved “samfundsrelateret” forstås:

At tage udgangspunkt i det samfund og det internationale miljø, der omgiver os.
At sætte den teoretiske undervisning i et praktisk og historisk perspektiv.
At udvikle evnen til at tilegne sig og kritisk vurdere den stigende informationsstrøm fra omverdenen.

Ved “nyeste teknikker” forstås:

At teknikker omfatter både pædagogiske og teknologiske metoder, herunder IT.

IT som fag: Formålet med IT-undervisning er at gøre alle elever fortrolige med brug af IT udstyr og en række af de udtryksformer, som knytter sig hertil. Det tilstræbes at påbegynde undervisningen tidligt i skoleforløbet.

IT som værktøj: IT-udstyr og IT-baserede undervisningsmidler anvendes i den almindelige undervisning ligesom andre undervisningsmaterialer. Det anvendes på alle steder i et undervisningsforløb, hvor det er pædagogisk relevant.

IT som kommunikation: IT anvendes af lærere, elever og forældre til relevant kommunikation og videndeling. Der skal kunne etableres kontakter til andre institutioner og samarbejdspartnere.

Ved “selvværd” forstås:

At undervisningen fremmer elevernes stærke sider og afhjælper svage, således at eleverne opnår den størst mulige forståelse af egne muligheder og begrænsninger.