PROFIL
Vedtægter 2017-03-10T12:08:33+00:00

Vedtægter

Skanderborg Realskole er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig. Skolen er oprettet den 28. august 1884 og blev selvejende den 1. august 1960.

Stk. 2

Skolen har hjemsted i Skanderborg Kommune på adressen Adelgade 129,
8660 Skanderborg.

Stk. 3

Skolens CVR-nummer er 46 78 14 14.

Det er Skanderborg Realskoles formål, som alternativ til de kommunale skoler, at drive en privat grundskole i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2

Gennem et forpligtende samarbejde mellem forældre, elever og lærere sikres eleverne en optimal tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer på et niveau, der mindst svarer til folkeskolens krav.

Stk. 3

Med eleverne i centrum lægges der i undervisningen vægt på at udvikle evnen og lysten til at tilegne sig og anvende viden samt at fremme egenskaber som selvstændighed, alsidighed, tolerance, medmenneskelig forståelse og social ansvarsbevidsthed i et trygt miljø, hvor elevernes evner kan komme til udtryk.

Stk. 4

Med udgangspunkt i den danske kultur og tradition lægges der i den pædagogiske linje vægt på udvikling og samfundsrelateret undervisning ved

anvendelse af nyeste teknikker.

Stk. 5

Det er skolens mål at udvikle elevernes evner og selvværd på en sådan måde, at de både under og efter skoleforløbet har de bedste forudsætninger for at udvikle sig og aktivt engagere sig i et samfund med frihed og folkestyre.

Forældrekredsen består af forældre til elever på skolen. Med forældre forstås den eller de, der har forældremyndigheden eller har eleven i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed. I alle tilfælde anvendes de regler, der gælder for folkeskolen.

Stk. 2

Skolen registrerer alle de i stk. 1 nævnte personer i en liste over forældrekredsen. I de tilfælde, hvor der sker ændringer i forældremyndighedsforholdene for et indskrevet barn, ændres listen med øjeblikkeligt varsel mod behørig dokumentation og med efterfølgende underretning til den eller de personer, der berøres af ændringen.

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning (skolepenge for elever og forældrebetaling for skolefritidsordning) efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., samt eventuelt ved bidrag fra andre. Skolepengenes størrelse meddeles på den ordinære generalforsamling med virkning for det efterfølgende skoleår. Bestyrelsen kan, såfremt den finder det påkrævet, ændre på skolepengenes størrelse på et hvilket som helst tidspunkt i skoleåret, dog således, at ændringen tidligst kan finde sted ved 2. betaling efter meddelelsen til forældrene. Denne meddelelse skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2

Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen og dens elever.

Stk. 4

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 5

Bidrag til skolen, uanset form og størrelse, giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6

Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Samtlige 7 bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen af og blandt forældrekredsens medlemmer efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Bestyrelsesmedlemmer må ikke eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen. Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere tilhører forældrekredsen eller på anden vis ikke opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen enstemmigt vedtage, at pågældende kan sidde til førstkommende generalforsamling. Dog skal et bestyrelsesmedlem ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 3 år. Hvert år afgår to medlemmer, desuden afgår i år 2008 og hvert tredje år herefter yderligere 1 medlem. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen. Suppleanter skal ligeledes vælges blandt forældrekredsen.

Stk. 3

Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 4

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 5

Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg til bestyrelsen, når disse samtidig er medlemmer af forældrekredsen. Ansatte, der er medlem af forældrekredsen, har stemmeret på lige fod med andre medlemmer af forældrekredsen, dette gælder også ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med denne vedtægt, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og andre retsregler for friskoler og private grundskoler. Se nærmere i § 6 stk. 8, 9 og 10.

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen (generalforsamlingen), bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer, jfr. § 12 stk. 1, § 13 stk. 1 og § 14 stk. 2.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 4

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 6

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f. eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 7

For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, som mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 9

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen, viceskolelederen og skolens øvrige personale. Bestyrelsen kan uddelegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale til skolelederen. Skolelederen kan uden delegation af kompetence til enhver tid på egen hånd ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 10

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Stk. 11

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Stk. 12

Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om.

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3

Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4

Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløbet af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsregnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5

Bestyrelsen vælger skolens revisor, som skal være et statsautoriseret revisionsfirma.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter de nærmer regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever samt fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt til andre, jfr. første punktum. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Skolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere skolelederens og inviterede deltageres mødedeltagelse.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor nævnte beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 3

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Skolelederen har, som indehaver af prøveretten, det fulde selvstændige ansvar for institutionens pædagogiske ledelse i overensstemmelse med de af undervisningsministeriet givne bestemmelser, såvel over for ministeriet som over for bestyrelsen.

Stk. 2

Skolelederen er ansvarlig for, at bestyrelsens beslutninger og retningslinjer følges. Skolelederen er desuden forpligtet til at underrette bestyrelsen om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

Stk. 3

Skolelederen har ansvaret for, at skolens daglige drift er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Skolen tegnes enten af bestyrelsesformanden og skolelederen i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2

Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3

Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura, jfr. dog stk. 4.

Stk. 4

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastsat omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Ordinær generalforsamling afholdes i Skanderborg hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2

Adgang til generalforsamlingen har følgende:

 • Forældrekredsen
 • Skoleleder og viceskoleleder
 • Skolens ansatte
 • Skolens tilsynsførende
 • Øvrige af bestyrelsen indbudte
 • Alene forældrekredsen deltager med stemmeret

Stk. 3

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • a) Valg af dirigent
 • b) Bestyrelsens beretning
 • c) Skolelederens beretning
 • d) Fremlæggelse af den årlige tilsynserklæring
 • e) Fremlæggelse af regnskab
 • f) Budgetorientering
 • g) Behandling af indkomne forslag
 • h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • i) Eventuelt

I forbindelsen med litra h) skal det være tydeligt og klart for alle, at der stemmes om valg af det relevante antal forældrerepræsentanter, jfr. § 5 stk. 2. I forbindelse med litra h) er bestyrelsen ansvarlig for, at det alene er medlemmer af forældrekredsen, der afgiver stemme ved valg af medlemmer til bestyrelsen, der skal vælges af og blandt forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, jfr. § 5 stk. 1.

Stk. 4

På generalforsamlinger, hvor der vælges tilsynsførende, suppleres dagsordenen med følgende punkt: Fastsættelse af funktionsperiode for tilsynet (højst 4 år ad gangen) og valg af tilsyn. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er medlemmer af forældrekredsen, der afgiver stemme ved valget af tilsynsførende.

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6

Alle beslutninger på generalforsamlingen (se dog § 13 stk. 1 og § 14 stk. 2) træffes ved almindelig stemmeflertal. Såfremt mindst én af de stemmeberettigede ønsker det, sker afstemning ved hemmelig skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.

Stk. 7

Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 8

Der føres en protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 9

Hvert fremmødt medlem af forældrekredsen har én stemme. Fremmødte medlemmer kan desuden stemme ved skriftlig fuldmagt fra en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 10

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver stemmeberettiget afgive stemme på det antal personer, der skal vælges.

Stk. 11

Kandidater er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 12

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 13

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen når 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25 fra forældrekredsen skriftligt kræver det.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen på generalforsamlingen vælger et tilsyn efter gældende regler.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig for, dels at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, dels at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og dels at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3

Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen på en generalforsamling fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Bestyrelsen vedtager vedtægtsændringer med 2/3 flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen kan ændringen vedtages, når de fremmødte udgør mindst 1/3 af forældrekredsen, og for ændringerne skal der være 2/3 majoritet af de fremmødte. Er fremmødet ikke tilstrækkelig, men vedtages forslaget af 2/3 af de fremmødte, indkaldes inden 3 måneder, dog tidligst efter 4 uger, til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages af 2/3 af de fremmødte.

Stk. 2

Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

Stk. 3

Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og evt. næstformand. Vedtægten skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 8 stk. 2, 1. punktum.

Stk. 2

Bortset fra det i stk. 1 nævnte tilfælde kan beslutning om skolens nedlæggelse foretages på en generalforsamling, hvor de fremmødte udgør mindst 2/3 af forældrekredsen, og for ændringerne skal der være 2/3 majoritet af de fremmødte. Er fremmødet ikke tilstrækkelig, men vedtages forslaget af 2/3 af de fremmødte, indkaldes inden 3 måneder, dog tidligst efter 4 uger, til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages af 2/3 af de fremmødte.

Stk. 3

Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 4

Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6

Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7

Skolens bestyrelse skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med skolens vedtægt.

Stk. 8

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 9

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m. v.

Vedtægter er vedtaget d. 5. september 2006
Vedtægter er godkendt af ministeriet d. 29. marts 2007
Vedtægter er offentliggjort d. 1. april 2007